Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
Kravu autopārvadājumus Latvijas Republikā veic tikai licencēti autopārvadātāji saskaņā ar kravu pārvadājumu līgumu. Līgumus par starptautiskajiem pārvadājumiem vai bīstamo kravu pārvadājumiem slēdz tikai rakstiskā formā. Rakstiskai līguma slēgšanai tiek tāpat pielīdzināta pārvadājuma pasūtījuma pieņemšana, kas ietver preces-transporta pavadzīmes noteiktā parauga noformēšanu.

Pavadzīme tiek izrakstīta ne mazāk kā 5-os eksemplāros.
1.eksemplārs paliek uzņēmumam, kas sagādā kravu, 2,3,4 –tiek izsniegti uzņēmumam, kas saņem kravu, 5-ais - paliek pārvadātājam.
 

Pavadzīmē tiek norādītas sekojošas ziņas:
·          vieta un noformēšanas datums;
·          nosaukums un nosūtītāja adrese;
·          nosaukums un pārvadātāja adrese;
·          vieta, kravas pieņemšanas datums un piegādes vieta;
·          saņēmēja nosaukums un saņēmēja adrese;
·          kravas un tās iesaiņojuma raksturojums;
·          kravas vienību skaits, to speciālais marķējums un numerācija;
·          kravas bruto svars vai kravas daudzums citās mērvienībās;
·          ar pārvadājumu saistītie maksājumi (maksa par pārvadājumu, papildus maksājumi, muitas nodevas un nodokļi), kā arī pārējie maksājumi, kas ir saistīti ar pārvadājumu, no līguma slēgšanas līdz kravas izsniegšanas brīdim;
·          instrukcijas, kas jāievēro muitas kontroles dokumentu noformēšanā, eksportējot pāri LR valsts robežām un citu kontrolējošo institūciju prasību izpilde;
·          ja tiek šķērsota Latvijas valsts robeža - norāde par to, ka pārvadājums tiek izpildīts saskaņā ar 1956.gada CMR Konvenciju.

 Nepieciešamības gadījumā pavadzīmē tāpat tiek norādīts:
·          pārkraušanas aizliegums;
·          nosūtītāja veiktie maksājumi, maksājumi, kas tiek veikti kravas nodošanas laikā;
·          to kravu vērtība, kuru piegādē nosūtītājs ir īpaši ieinteresēts;
·          nosūtītāja instrukcijas pārvadātājam sakarā ar kravas apdrošināšanu;
·          saskaņots pārvadājuma izpildes termiņš;
·          pārvadātājam nodotie dokumenti;
·          jebkādas citas nepieciešamās ziņas. 

Nosūtītājs nodod
pārvadātājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas muitas un citu kontroles institūciju rīkojumu izpildei. Pārvadātāja pienākums ir nodrošināšana ar transporta līdzekli noteiktajā, saskaņotajā laikā, derīgu pārvadājuma veikšanai un atbilstošu sanitārajām normām. Transporta derīgumu pārvadāšanai nosaka kravas nosūtītājs. Viņš ir tiesīgs atteikties no kravas nodošanas pārvadāšanai, ja ir atklāti pārkāpumi, kas var ietekmēt kravas saglabāšanos pārvadājuma laikā. 

Nosūtītāja pienākums ir
kravas nodošana pārvadājumam tādā tarā vai iesaiņojumā, kas atbilst kravas drošības un saglabāšanās noteikumiem. Pārvadātājam ir jāpārbauda vai kravas iekraušana un stiprinājums atbilst transporta līdzekļa drošības un ekspluatācijas prasībām. Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties no kravas pārvadāšanas, ja nosūtītājs atsakās novērst konstatētos kravas iekraušanas un stiprinājuma pārkāpumus.

Kravas iekraušanai nepieciešamo aprīkojumu un palīgmateriālus sniedz un uzstāda nosūtītājs, bet novāc kravas saņēmējs. Kravas pārseguma un stiprinājuma līdzekļus sagādā pārvadātājs. Visu nosūtītājam piederošo aprīkojumu pārvadātājs izsniedz saņēmējam kopā ar kravu vai, saskaņā ar nosūtītāja norādēm, atgādā viņam atpakaļ. Kravu transportlīdzeklī iekrauj, stiprina un pārsedz nosūtītājs, bet pārsegumu un stiprinājumus noņem un izkrauj kravu, kravas saņēmējs. Pārvadātājs, vienojoties ar nosūtītāju vai saņēmēju, var nodarboties arī ar iekrāvi un izkrāvi. Pēc izkraušanas pārvadātājs sakārto transportlīdzekļus un konteinerus pienācīgajā kārtībā (tai skaitā, veic mazgāšanas un dezinfekcijas darbus) par saviem līdzekļiem. Uzskaitītais tipveida pienākumu sadalījums var tikt mainīts konkrētā līguma nosacījumu ietvaros.

Nosūtītājs un saņēmējs ir tiesīgi atzīt kravu par nozaudētu un pieprasīt atlīdzību, ja krava nav izsniegta 30 dienu laikā pēc līgumā noteiktā kravas nodošanas brīža vai gadījumā, ja nodošanas brīdis līgumā nav noteikts - 60 dienu laikā pēc kravas pieņemšanas pārvadājumam. 

Nosūtītājam ir tiesības pieprasīt
, lai pārvadātājs pārtrauc pārvadājumu, maina kravas piegādes vietu vai izsniedz kravu saņēmējam, kas nav norādīts pavadzīmē. Šajā gadījumā nosūtītājs iesniedz pārvadātajam pirmo pavadzīmes eksemplāru, kurā ir iekļauti jaunie norādījumi un pārvadātāja izmaksu un zaudējumu, sakarā ar doto norādījumu izpildi, atlīdzināšanas kārtība. Nav pieļaujama kravas sadalīšana, kas tiek pārvadāta ar vienu pavadzīmi vai nedalāmas kravas dalīšana. Norādījumu izpildei ir jābūt iespējamai attiecībā uz to personu, kas konkrētajā brīdī ir tiesīga rīkoties ar kravu un to izpildei nav jāpārkāpj pārvadātāja uzņēmuma darbības normālā gaita. Pārvadātājs, kas nav izpildījis viņam noteiktajā kārtībā sniegtos norādījumus vai izpildījis tos bez pirmā pavadzīmes eksemplāra uzrādīšanas, ir atbildīgs par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšminētās prasības tiesības pāriet kravas saņēmējam pēc 2,3,4 pavadzīmes eksemplāra saņemšanas. 

Krava tiek nodota saņēmējam noteiktajā vietā, pēc svara un daudzuma, tādā pašā kārtībā kā tā tika pieņemta no nosūtītāja. Pārvadātājam nav obligāti jāpiedalās svara pārbaudē, stāvokļa un kravas vienību skaita pārbaudē, ja piegāde notikusi aizvērtos autotransporta līdzekļos, piekabēs un konteineros, un ir saglabājušās nosūtītāja liktās plombas. Ja krava ir piegādāta atvērta, ar bojātām vai atvērtām plombām, vai arī, ja ātri bojājošās krava ir piegādāta ar nokavēšanos vai pārkāpjot pārvadāšanas režīma noteikumus, pārvadātājam ir jāpiedalās nododamās kravas pārbaudē. Ja ir atklāti taras bojājumi, pārvadātājs kopā ar nosūtītāju atver un pārbauda bojātās kravas vienības.
 

Pārvadātājs un saņēmējs
apliecina pieņemšanu un kravas nodošanu ar parakstiem un zīmogiem visos pavadzīmes eksemplāros, no kuriem trīs tiek nodoti saņēmējam. Ja tiek konstatēts iztrūkums vai kravas bojājums, pārvadātājs un saņēmējs izdara attiecīgu atzīmi pavadzīmē vai sastāda aktu. 

Saņēmējs ir tiesīgs atteikties
no kravas pieņemšanas pilnībā vai daļēji, ja tā ir pienākusi pilnībā vai daļēji nederīga, kā arī, ja tā ir adresēta citai personai. Kravas izmantošanas neiespējamību ir jāpierāda saņēmējam. Līdz brīdim, kamēr pārvadātājs nav saņēmis no nosūtītāja atbilstošos rīcības ar kravu norādījumus, saņēmējs var mainīt savu lēmumu un pieņemt kravu. Saņēmējs, kas ir nepamatoti atteicies no kravas pieņemšanas, ir atbildīgs par kravas bojājumiem, kas radušies pēc dotā atteikuma. 

Ja saņēmējs atsakās no kravas pieņemšanas, nosūtītājs var pāradresēt kravu citam saņēmējam.
 

Ja rodas apstākļi, kas traucē kravas nodošanu norādītajā vietā, pārvadātājs pieprasa nosūtītāja norādes. Nosūtītājs dod pārvadātām kravas pāradresēšanas vai realizācijas norādījumus. Ja nav iespējams atgādāt kravu jaunajā vietā, pārvadātājs var atteikties no pārvadājuma un atgriezt kravu nosūtītājam.
 

Nesagaidot nosūtītāja norādījumus, pārvadātājs var pārdot nepieņemto kravu, ja:
·          to pieprasa kravas stāvoklis vai tās bojājumi;
·          uzglabāšanas izmaksas ir pārmērīgi augstas, salīdzinot ar parasto kravas vērtību;
·          nosūtītāja vai viņa pilnvarotās personas norādījumi nav saņemti līgumā norādītajā termiņā.

Summu, kas saņemta par pārdoto kravu, pārvadātājs nodod nosūtītājam, atskaitot realizācijas izmaksas. Ja ienākumi pārsniedz kravas vērtību un realizācijas izdevumus, pārvadātājs ir tiesīgs paturēt starpību.

Ja piegādātā krava nevar tikt nodota saņēmēja atteikuma dēļvai citu iemeslu dēļ, pārvadātājs var izkraut to uz nosūtītāja rēķina un uzticēt tās glabāšanu trešajai personai, uzņemoties atbildību tikai par dotās personas izvēli. Tādā gadījumā pārvadājums tiek uzskatīts par pabeigtu. Tāpat pārvadātājs var piegādāt kravu atpakaļ uz nosūtītāja rēķina.

Nosūtītājam ir obligāti jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies sakarā ar pārvadājuma īgumā un normatīvajos aktos paredzēto nosūtītāja pienākumu izpildi (vai neizpildi), vai nododot pārvadājumam neatļautu kravu, vai kravu, kas paredz īpašus drošības mērus, neinformējot par to pārvadātāju, kā arī nepareiza kravas nosaukuma vai kravas īpašību norādīšanas gadījumā.

Pārvadātājs ir atbildīgs par pilnīgu vai daļēju zaudējumu, iztrūkumu, kravas bojājumu, kas noticis laikā no kravas pieņemšanas līdz nodošanas brīdim, kā arī par piegādes kavēšanos. Pārvadātājs atbild par kravas nesaglabāšanu, ja saņēmējs vai cita pretenzijas izvirzīt tiesīga persona pierāda, ka krava netika saglabāta pārvadātāja vainas pēc. Pārvadātājam ir obligāti jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies sakarā ar pārvadājuma līgumā un normatīvajos aktos noteikto pārvadātāja pienākumu izpildi (vai neizpildi). 

Pārvadātājs atlīdzina zaudējumus sekojošā apmērā:
·          par kravas nozaudēšanu vai kravas iztrūkumu - nozaudētās vai iztrūkstošās kravas parastās vērtības apmērā;
·          par kravas bojājumu - kravas vērtības samazināšanās summas apmērā;
·          par kravas ar iepriekš deklarētu vērtību nozaudēšanu - deklarētās vērtības apmērā, ja pārvadātājs nepierāda, ka kravas vērtība bijusi paaugstināta. Atlīdzinot konstatētos zaudējumus, pārvadātājs tāpat atlīdzina pārvadājuma izpildes maksu.  
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company