Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
Starptautiskie automobiļu pārvadājumi Latvijas Republikā tiek regulēti atbilstoši Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un nolīgumiem. Latvijas Republika ir piebiedrojusies sekojošiem starptautiskajiem līgumiem un autopārvadājumu konvencijām: 
·          Muitas konvencija par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem izmantojot MDP grāmatiņu: TIR konvencija kopš 1975.gada 14.novembra;
·          Konvencija par starptautisko autopārvadājumu Līgumu: CMR konvencija kopš 1956.gada 19.maija;
·          Konvencija par starptautisko pasažieru un bagāžas pārvadājumu Līgumu: CVR konvencija kopš 1973.gada 1.marta;
·          Eiropas valstu Līgums par starptautiskajos autopārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu ekipāžas darbu: AETR Līgums kopš 1970.gada 1.jūlija;
·          Līgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR līgums kopš 1957.gada 30.septembra);
·          Transporta ministru Eiropas konference (ECMT). 

Latvijas autopārvadātāji izmanto visas šajos nolīgumos paredzētās iespējas starptautisko pārvadājumu īstenošanā dažādos Austrumu-Rietumu virzienos: izmantojot TIR režīmu, divpusēju nolīgumu ietvaros, izmantojot ECMT atļaujas.
 

Saskaņā ar Konvenciju CMR starptautiskajiem kravu pārvadātājiem ir jāuzrāda starptautiskā preču-transporta CMR pavadzīme. CMR pavadzīme ir spēkā tikai gadījumā, ja tā ir noformēta nosūtītāja valstī.
 

Gadījumos, kad starptautisko autopārvadājumu veic pats kravas saņēmējs, viņam tāpat, ievedot kravu Latvijā ir jāuzrāda starptautiskā CMR pavadzīme un citi dokumenti, kas nepieciešami muitas kontrolei.
 

Latvijas pārvadātāji muitas kontrolei uzrāda licenču kartītes, kas apstiprina nepieciešamās komerciālo pārvadājumu licences esamību dotā transporta līdzekļa īpašniekam.
 

Ar vairākām valstīm Latvijas Republikai ir divpusēji starpvaldību automobiļu pārvadājumu nolīgumi, kas paredz ar līgumu saistīto pušu autopārvadātāja darbības regulēšanas sistēmu otras puses teritorijā.
 

Lai veiktu
kravu pārvadājumu starp vienojošos pušu valstu teritorijām un tranzītu caur vienojošos pušu valstu teritorijām, pārvadātājiem ir nepieciešama otras puses kompetentu institūciju izsniegta "Starptautisko autopārvadājumu atļauja", izņemot atsevišķus pārvadājumu veidus. Norādīto valstu pārvadātājiem, iebraucot Latvijā ir jāuzrāda starptautisko autopārvadājumu atļauja, tāpat arī TIR režīma pārvadājuma gadījumā. 

Ā
rvalstu starptautiskajiem pārvadātājiem atļaujas tiek izsniegtas ikgadējo kvotu robežās, ko nosaka kompetentas vienojošos pušu institūcijas. Latvijas Republikā tāda institūcija ir Satiksmes Ministrijas Valsts autotransporta direkcija. 

Ārvalstu autotransporta līdzekļi
var īstenot pasažieru vai kravu pārvadājumus caur vai Latvijas Republikas teritorijā tikai saskaņā ar tām starpvaldību līgumu prasībām, ko ar citu valsti, kurā ir reģistrēts autotransporta līdzeklis (vai kaut vai vilcējs),  ir noslēgusi Latvijas Republikas Valdība vai Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija, vai saskaņā ar pagaidu protokolu, ko parakstījusi Satiksmes Ministrija.  

Pasažieru transportlīdzekļiem
, kas veic neregulārus pasažieru pārvadājumus nav nepieciešamas starptautisko pārvadājumu atļaujas, izņemot gadījumus, kas paredzēti atbilstošajā starpvaldību līgumā.  

Veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus transportlīdzekļa (autobusa) vadītājam ir jābūt pasažieru sarakstam - "brauciena formulāram", kurā iebraucot vai izbraucot no republikas teritorijas, Latvijas Republikas muitas iestāde izdara atzīmi, turklāt pasažieru sastāvs brauciena laikā nedrīkst mainīties. Ir iespējami gadījumi, kuros autobuss uz noteiktu laiku atstāj pasažieru grupu Latvijā un izbrauc no Latvijas bez pasažieriem, un otrādi.
 

Regulāro pasažieru pārvadājumu
īstenošanai ir nepieciešama Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas izsniegta "Starptautisko pasažieru pārvadājumu atļauja", izņemot gadījumus, kas paredzēti starpvaldību vai starpresoru līgumos ar atbilstošajām valstīm. 

Pasažieru autotransporta līdzekļiem, kuros ir ne vairāk kā 9 vietas
, ieskaitot vadītāja vietu, nav nepieciešamas starptautiskās atļaujas un brauciena formulāri. 

Ārvalstu kravu autotransporta iebraukšana
Latvijas Republikas teritorijā tiek atļauta tikai uzrādot Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas izsniegtu "Starptautisko autopārvadājumu atļauju", izņemot gadījumus, kas paredzēti starpvaldību vai starpresoru līgumos ar atbilstošo valsti. 

Tāda atļauja ir spēkā vienam turp un atpakaļ braucienam.
 

A
utotransporta līdzeklim iebraucot Latvijas Republikas teritorijā un izbraucot no tās, muitas iestāde izdara atzīmi "Starptautisko autopārvadājumu atļaujā", norādot robežas šķērsošanas vietu un datumu. 

Ir iespējami dažādi izsniedzamās "Starptautisko autopārvadājumu atļaujas” varianti, kas dod ārvalstu autotransporta līdzekļiem (vai kaut vai vilcējiem) sekojošas tiesības (atkarībā no konkrētā varianta):
- pārvadāt kravu vai pārvietoties bez tās savas valsts un Latvijas teritorijā, kā arī izbraukt no Latvijas bez kravas uz jebkuru valsti;
- pārvadāt kravu vai pārvietoties bez tās Latvijas un jebkuras citas valsts teritorijā;
- šķērsot Latvijas teritoriju ar vai bez kravas, bez iekraušanas vai izkraušanas Latvijas Republikas teritorijā;
- iebraukt un izbraukt no Latvijas teritorijas bez kravas un veikt iekšējos (kabotāžas) pārvadājumus republikas teritorijā. 

Ārvalstu pārvadātāji
var saņemt starptautisko pārvadājumu Latvijas teritorijā atļaujas tikai savās valstīs. Visiem Latvijas Republikas teritorijā iebraucošajiem ārvalstu autotransporta līdzekļiem ir obligāti jābūt apdrošinātiem pret atbildību par trešās personas nodarītajiem zaudējumiem. Ja reģistrētā ārvalstu autotransporta līdzekļa svars vai izmēri pārsniedz Latvijas Republikā noteikto maksimālo svaru un izmēru, tad iebraucot ir nepieciešama speciāla Ceļu Satiksmes Drošības Departamenta izsniegta atļauja. 

Liela gabarīta un bīstamo kravu pārvadājumi
tiek iepriekš saskaņoti ar Satiksmes Ministrijas Ceļu Satiksmes Drošības Departamentu un tiem papildus ir nepieciešamas speciālas šī departamenta izsniegtas atļaujas. Nepieciešamības gadījumā, ceļu satiksmes drošības Departaments nodrošina tādu autotransporta līdzekļu vai kravu pārvadājumu pārvadāšanu Latvijas Republikas teritorijā ar speciālu transportu. 

Kravas automašīnām ar maksimālo celtspēju ne vairāk kā
3,5 tonnas vai ar atļauto maksimālo svaru, kas ir ne vairāk kā 6 tonnas nav nepieciešamas starptautisko autopārvadājumu atļaujas. 

Veicot
neregulārus nekomerciālus autopārvadājumus, kas saskaņā ar divpusējo nolīgumu neparedz starptautisko autopārvadājumu atļauju, Latvijas pārvadātāji uzrāda vienreizēju robežas šķērsošanas atļauju, ko izsniedz valsts autotransporta direkcija. Tāda atļauja nepieciešama kravas automobiļiem, kuru absolūtā masa pārsniedz 2,5 tonnas un autobusiem ar vairāk kā 9-u vietu skaitu (ieskaitot vadītāja vietu).
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company