Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF

Kravu autopārvadājumu muitas pavadījums

  Latvijas Republikā ir noteikta īpaša atsevišķu kravu veidu autotransporta pārvadājumu veikšanas kārtība muitas kontrolē, muitas institūciju darbinieku pavadībā (muitas pavadība jeb muitas konvojs). 

Tāda procedūra tiek pielietota obligātā kārtībā pārvadājot īpaši kontrolējamo preču kravas, vai pēc klienta vēlēšanās citos gadījumos.
 

Melno
un krāsaino metāllūžņu un atkritumu  tranzīta pārvadājumi ar autotransportu kā arī dārgmetālu, to izstrādājumu, to lūžņu un atkritumu, bīstamo kravu un bīstamo atkritumu, kā arī ar akcīzes nodokli apliekamo kravu (alkoholisko dzērienu un cigarešu kravu) pārvadājumi notiek tikai Muitas Departamenta noteiktajā kārtībā un tikai muitas darbinieku pavadībā. 

Nemarķētus un Latvijā spēkā neesošu nodokļu marku marķētos t
abakas izstrādājumus ir atļauts pārvadāt Latvijas teritorijā tikai tranzītā un muitas konvoja pavadībā. Eksportam paredzētie tabakas izstrādājumi tiek pārvietoti Latvijas teritorijā (tai skaitā starp ražotāja noliktavām) tāpat muitas konvoja pavadībā. 

Bez muitas pavadījuma ir aizliegti nemarķētu alkoholisko dzērienu vietējie pārvadājumi.
 

Obligāts muitas pavadījums var tikt noteikts īpašos konkrētu kravu pārvadājumu gadījumos (piemēram, karantīnas pasākumu ietvaros).
 

Muitas pavadījuma veikšanas kārtība.

 Tranzītkravu muitas pavadījums tiek veikts starp Latvijas Republikas muitas robežkontroles punktiem kolonnās, saskaņā ar Muitas departamenta noteiktajiem pavadījuma maršrutiem un kustības grafikiem. Atsevišķos gadījumos var tikt organizēts individuāls pavadījuma maršruts. 

Pavadījums tiek veikts pēc kravas īpašnieka vai pārvadātāja pieprasījuma
. Par pieprasījumu tiek uzskatīts maksājuma dokuments, kas apliecina atbilstošā pakalpojuma apmaksu. 

Pieprasot transportlīdzekļa muitas pavadījumu, īpašnieks vai transportlīdzekļa vadītājs iesniedz muitas iestādē sekojošus dokumentus:
·          kravas muitas deklarāciju;
·          kravas pavaddokumentus (CMR, pārvadājuma pavadzīmi un citus);
·          dokumentu, kas apliecina preces izcelsmi (ja tas ir nepieciešams);
·          Valsts iestāžu izsniegtās atļaujas (veterināros un fitosanitāros sertifikātus un citus);
·          dokumentu, kas apliecina preces vērtību (ja vērtība nav norādīta citā vietā);
·          citi dokumenti, kas attiecas uz kravu. 

Pirms pavadījuma prasības pieteikuma iesniegšanas noteiktajā kārtībā ir jānoformē muitas kravu kontroles dokumenti.
 

Pavadībai nododamie t
ransportlīdzekļi līdz grafikā paredzētajam kolonnas kustības uzsākšanas brīdim tiek turēti muitas iestādes norādītajā vietā. 

Pavadāmo transportlīdzekļu saraksta sastādīšana tiek pabeigta 30 minūtes pirms grafikā paredzētā kolonnas kustības uzsākšanas laika.
 

Pavadošās grupas vecākais pārbauda pavadījumam paredzēto transportlīdzekļu atbilstību pieņemtajam sarakstam (ieskaitot muitas nodrošinājumu) un grafikā paredzētajā laikā dod komandu uzsākt kolonnas kustību. Kolonnas kustības laikā pavadījuma grupas vecākais atbild par kolonnas kustības drošības noteikumu un maršruta grafika ievērošanu, un pavadībā esošo transportlīdzekļu piegādi muitas iestādei-saņēmējam.
 

Gadījumos, kad pavadībā esošo transportlīdzekli (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējams piegādāt muitas iestādei-saņēmējam kopā ar kolonnu, šī transportlīdzekļa kravas dokumenti tiek nodoti tuvākajai muitas iestādei, tiek nodots muitas tranzīta transporta atpalikšanas iemesls un avārijas akts trijos eksemplāros, kravas un dokumenti, kas nepieciešami kontrolei (pirmais akta eksemplārs paliek pie pavadījuma grupas vecākā; otrais- kontrolējošajā muitas iestādē; trešais - bojātā transportlīdzekļa vadītājam). Atbilstošā transportlīdzekļa vadītājam tiek paziņota kontrolējošās muitas iestādes adrese un tiek izskaidroti viņa turpmākās darbības muitas noteikumi, viņa pienākumi un atbildība. 

Kad transportlīdzeklis ir gatavs turpināt kustību, tā vadītājs paziņo par to norādītajai kontroles iestādei. Par atpalikušā transportlīdzekļa atkārtotu iekļaušanu pavadošajā kolonnā tiek veikta atzīme otrajā un trešajā muitas tranzīta transporta avārijas akta eksemplārā. Trešais eksemplārs tiek pievienots jaunajam transporta pavadījuma sarakstam.
 

Muitas iestādes-saņēmēja maiņas vecākajam grupas vecākais pret parakstu nodod pavadībā esošos transportlīdzekļus, to kravas muitas dokumentus un maršruta sarakstu.
 

Muitas iestāde-saņēmējs noteiktajā kārtībā, bet ārpus rindas kārtībā, veic pavadībā esošo transportlīdzekļu pārbaudi, to kravas un dokumentu pārbaudi un noteiktajā kārtībā ļauj pavadībā esošajiem transportlīdzekļiem šķērsot Latvijas Republikas muitas robežu.
 

Maksa par autotransporta kravas muitas pavadījumu caur Latvijas teritoriju (neatkarīgi no attāluma) sastāda 50 latus par vienu transportlīdzekli, par krāsaino metālu un dārgmetālu  autotransporta kravas (neatkarīgi no kravas apjoma) pavadību -
100 lati par vienu transportlīdzekli.  
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company