Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
LR Likums "Par automobiļu pārvadājumiem" reglamentē tiesiskās attiecības starp pārvadātāju, kas veic pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem kā profesionālu darbību, un nosūtītāju, saņēmēju vai pasažieriem. 

Kravu pārvadājumi var notikt tikai gadījumā, ja pārvadātājs saņēmis Automobiļu Transporta Direkcijas izsniegto speciālo atļauju (licenci).
 

Latvijas Republikas robežkontroles punktos autotransporta uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē robežapsardzes dienests.
 

Autotransporta k
ravu pārvadājumi notiek pēc līguma, saskaņā ar kuru pārvadātājs uzņemas saistības piegādāt nosūtītāja uzticēto kravu galapunktā un izsniegt to saņēmējam, bet nosūtītājs uzņemas apmaksāt kravas pārvadājumu. 

Tikai rakstiskā veidā tiek slēgti:
·          līgumi par kravu pārvadājumiem, kuru veikšanā paredzēts izmantot jauktu satiksmi;
·          līgumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem;
·          līgumi par bīstamo kravu pārvadājumiem;
·          līgumi visos gadījumos, kad to pieprasa nosūtītājs. 

R
akstiskai līguma slēgšanai tiek pielīdzināta pasūtījuma pieņemšana ar noteiktā parauga preču pavadzīmes izrakstu. 

Fiziskas un juridiskas personas, kas īsteno autopārvadājumus Latvijas teritorijā, apdrošina pilsoņa tiesisko atbildību par zaudējumu, kas radies ceļa transporta negadījuma rezultātā.
 

Kravas īpašnieki, kas nodod bīstamās kravas pārvadāšanai Latvijas teritorijā, apdrošina savu pilsoņa tiesisko atbildību par kaitējumu vai zaudējumu, ko sakarā ar pārvadājumu, var radīt trešajām personām un to īpašumam, kā arī apkārtējai videi.
 

Fiziskas un juridiskas personas, kas realizē starptautiskos automobiļu pārvadājumus, apdrošina savu pilsoņa tiesisko atbildību par iespējamajiem zaudējumiem sakarā ar pārvadājumu veikšanu atbilstoši starptautisko līgumu noteikumiem un to izmaiņām.
 
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company