Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
  Dzelzceļa pārvadājumus Latvijā reglamentē Nolikums par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa Latvijas Republikas dzelzceļiem.
Dzelzceļš plāno pārvadājumus uz kravu nosūtītāju pieteikumu pamata - juridisku un fizisku personu pieteikumu pamata, kas tiek iesniegti GP "Latvijas Dzelzceļš” direkcijā. 

Kravas nosūtītāji
ne vēlāk, kā 20 dienas līdz plānojamā perioda sākumam iesniedz kravas pārvadājuma pieteikumu, kas 15 dienas līdz katra plānojamā mēneša sākumam tiek precizēts.Pieteikumā tiek norādīta stacija un nosūtītāja ceļi, stacija un galamērķis, vēlamais iekraušanas datums, nepieciešamais vagonu (konteineru) daudzums, kravas nosaukums, kravas daudzums un pārējie nepieciešamie dati. Dzelzceļam 5 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas ir jāpaziņo kravas nosūtītājam par pieteikuma pieņemšanu vai pamatotu daļējas vai pilnīgas nepieņemšanas iemeslu atteikuma gadījumā. Kravas nosūtītājam ir tiesības atsaukt pieteikumu 10 dienas līdz plānojamā perioda sākumam. 

Pieteikuma iesniegšana un tā pieņemšana
ir organizatoriska līguma slēgšana starp iesniedzēju un dzelzceļu. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad kravas nosūtītājs ir nodevis, bet ceļš ir pieņēmis kravu nosūtīšanai, ko apstiprina kalendārais zīmogs uz pārvadājuma dokumentiem. 

Kravas nosūtītāji, kam ir noturīgs pārvadājumu apjoms
var noslēgt ar GP "Latvijas Dzelzceļš” ilgtermiņa organizatoriskos līgumus, kas tomēr neatbrīvo viņus no ikmēneša kravas pārvadājumu pieteikumu iesniegšanas. 

Masveida kravu nosūtītājiem
(koksne, graudi, ogles un citi) kopā ar mēneša pieteikumiem ir obligāti jāuzrāda šo kravu izkraušana, iekraušana maršrutos (vagonu sastāvos). Pēc saskaņošanas ar kravas nosūtītāju, 3 dienas līdz dekādes sākumam maršrutu iekraušanas plāns var tikt koriģēts.Vienojoties ar kravas nosūtītāju, dzelzceļš var pieņemt pārvadāšanai vienreizējas kravas, pēc pieteikuma, kas iesniegts ne vēlāk kā 5 dienas līdz pārvadājuma uzsākšanai. 

Konteineru pārvadājumu pakalpojumus privātpersonām piederošu „mājas” lietu pārvadāšanai
organizē stacijas priekšnieks saskaņā ar nosūtītāja pieteikumu, kas saņemts piecas dienas pirms iekraušanas. Mājas lietu un automobiļu pārvadājumi vagonos tiek veikti ar GP "Latvijas Dzelzceļš” direkcijas atļaujām. Turklāt tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina personas pārbraukšanu (pārvākšanos)i un automobiļa piederību. 

Eksporta
kravu pārvadājumus pilda uz kravu nosūtītāju pieteikumu pamata, kas ir iesniegti 25 dienas pirms plānojamā mēneša sākuma. Pieteikumos tiek norādīts kravas veids un daudzums, dzelzceļa robežstacijas, jūras ostas, caur kurām seko kravas, un galamērķa valstis.
Pārvadājot eksporta kravas koncentrācijai uz jūras ostām, pieteikumā ir jānorāda tirdzniecības organizācija, kuras rīcībā atrodas krava. 

Pieteikumi jauktajiem dzelzceļa-ūdens satiksmes pārvadājumiem
tiek iesniegti dzelzceļam 45 dienas līdz kvartāla sākumam. Kravu ievešana jūras ostās tiek veikta pēc kravas nosūtītāja vienošanās ar jūras ostām, par ko tiek izdarīta atzīme pieteikumā. 

Eksporta k
ravu pārvadājumi caur Rīgas, Ventspils un Liepājas tirdzniecības ostām,  Rīgas, Ventspils un Liepājas zivju ostām, GP "Ventspils nafta" un Ventspils pieostas rūpnīcu, kā likums, notiek uz līgumu bāzes, ko uz gaidāmo gadu eksporta kravas nosūtītājs noslēdz ar GP  "Latvijas Dzelzceļš” un ar uzņēmumu, kas veic pārkrāvi uz jūras tonnāžu. Minētais līgums nosaka kravas apjomus un pārvadājuma kārtību, norēķinu sistēmu un atbildību.

 
Importa un tranzīta kravu pārvadājumu plānošana, kas šķērso jūras ostas, tiek veikta uz pieteikumu pamata, ko jūras ostas iesniedz dzelzceļam 15 dienas līdz plānojamā mēneša sākumam. Par pieņemtajiem pārvadājumu apjomiem dzelzceļam ir obligāti jāziņo ostām 4 dienas līdz mēneša sākumam. 

Visa veida pārvadājumu p
lānu izmaiņas pēc nosūtītāja lūguma, kā likums, dzelzceļš veic ne vēlāk kā 15 dienas līdz attiecīgā mēneša beigām. 
Kravas nosūtītājam uz katru kravas sūtījumu ir jāuzrāda pārvadājumu dokumentu komplekts, kas sastāv no pavadzīmes, ceļa pārskata un kravas pieņemšanas kvīts, vai dokumentu komplekts, kas paredzēts nolīgumos par starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem.

Kravas nosūtītājs ir atbildīgs
par visām sekām, ko izraisa neprecizitātes un pārvadājumu dokumentos norādīto ziņu nepilnības.
Pavaddokumentu noformējumā dzelzceļš vadās pēc muitas un administratīvo iestāžu prasībām.
Visus atbilstošos izdevumus saskaņā ar tarifiem atlīdzina kravas nosūtītājs.
 

Iekrāvi vagonos
, kā arī izkrāvi no vagoniem veic dzelzceļš, atbilstoši līgumam ar kravas nosūtītāju (ar saņēmēju) - koplietošanas vietās, kravas nosūtītājs (saņēmējs) to veic piebrauktuvēs jeb uz piebraucamajiem ceļiem. 

Bīstamās un ātri bojājošās kravas, jēli dzīvnieku produkti, smagsvara
(virs 0.5 tonnām vienuviet) un negabarīta kravas, lejamās un beramās kravas (bez taras), speciālā kustīgajā sastāvā un pavadoņu pavadībā iekrauj un izkrauj kravas nosūtītāji un kravas saņēmēji. 

Kravu iekrāvi konteineros un izkrāvi
no tiem veic kravas nosūtītāji un kravas saņēmēji. Konteineru iekraušanu vagonos un izkraušanu no vagoniem veic dzelzceļš - koplietošanas vietās, citos gadījumos - kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs. 

Dzelzceļa pienākums ir nodrošināt
dotās kravas iekraušanai un pārvadāšanai atbilstošus vagonus un konteinerus. Vagonu un konteineru galējo atbilstību pārvadājumam nosaka tā persona, par kuras līdzekļiem tiek veikta iekraušana. 

Kravas tiek pieņemtas pārvadāšanai ar parasto kravas ātrumu vai lielu ātrumu ar paaugstinātu tarifa likmi, saskaņā ar pārvadājuma līgumu. Kravas, kurām ir nepieciešama tara vai iesaiņojums, tiek pieņemtas pārvadāšanai to īpašībām atbilstošajā tarā un iesaiņojumā.
 

Kravas ierašanās dienā galastacijā, bet ne vēlāk kā nākamās dienas 12-os, stacija izkarina ieradušos kravu sarakstu. Dzelzceļš ir tiesīgs neizsniegt saņēmējam kravu līdz visu par to pienākošos maksājumu nomaksai. Kravas saņēmējam ir 24 stundu laikā jāpieņem un jāizved sev adresētā krava no stacijas.
Pēc šī termiņa iztecēšanas dzelzceļš iekasē maksu par kravas uzglabāšanu un vagonu un konteineru izmantošanu.
 

Kravas saņēmējam vai izkraušanu veicošajai organizācijai
ir pilnībā jāizkrauj krava un jāattīra vagoni vai konteineri, atgriežot tos dzelzceļam izmantošanai derīgā stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā uz kravas saņēmēja rēķina tiek veikta vagonu un konteineru mazgāšana un dezinfekcija. 

Dzelzceļam
ir jāatgādā krava galapunktā noteiktajos termiņos, kuru aprēķins sākas 24 stundas pēc kravas pieņemšanas dienas un beidzas ienākošo kravu saraksta izkarināšanas  brīdī galastacijā. 

Ja dzelzceļam nav iespējas atgādāt vai izsniegt saņēmējam kravu, vai saņēmējs neierodas saņemt kravu, dzelzceļam ir tiesības realizēt kravu, negaidot kravas nosūtītāja rīkojumus, ja to pieprasa kravas stāvoklis vai pārvadājuma un kravas uzglabāšanas izdevumi pārsniedz pusi no kravas vērtības. Pārējos gadījumos dzelzceļam ir nekavējoties jāinformē kravas saņēmējs, un tam ir tiesības realizēt kravu 15 dienas pēc ziņojuma nosūtīšanas.
 

K
ravas realizācijas ienākumu summa, izņemot dzelzceļam pienākošos summu, tiek pārskaitīta kravas saņēmējam – ja viņš apmaksā kravu, kravas nosūtītājam- visos pārējos gadījumos. 

Dzelzceļš atbild
par kravas saglabāšanos no tās pieņemšanas pārvadājumam brīža līdz tās izsniegšanai kravas saņēmējam vai līdz kravas realizācijai.  

Dzelzceļam ir obligāti jāpārbauda kravas apjoms un stāvoklis, ja:
 
·          krava ir ieradusies bojātā vagonā, vagonā ar bojātām plombām vai ar starpstaciju plombām;
·          krava pienākusi ar ārējām iztrūkuma vai bojājuma pazīmēm, gadījumos, kuros krava tiek pārvadāta atvērtos vagonos vai segtos vagonos bez plombām;
·          ātri bojājošās krava pienākusi pārkāpjot termiņu vai pārvadājuma režīmu;
·          dzelzceļš izkrauj kravu koplietošanas vietās;
·          pienākusi dzelzceļa iekrautā krava; Atklājot iztrūkumu, bojājumus vai citus kravas trūkumus, saņēmējs un dzelzceļš sastāda kopīgu komercaktu.  

Tiesības izvirzīt pretenzijas pret dzelzceļu ir:
 
·          kravas saņēmējam vai kravas nosūtītājam kravas nozaudēšanas gadījumā;
·          kravas saņēmējam kravas iztrūkuma, kravas bojājuma, nokavētas piegādes vai kravas izsniegšanas noildzināšanas gadījumā;
·          kravas saņēmējam visos pārējos gadījumos. 

Pretenzijas var tikt izvirzītas sešu mēnešu laikā. 

Tiesas prasība pret dzelzceļu var tikt izvirzīta pilnīgas vai daļējas dzelzceļa atteikšanās apmierināt pretenzijas gadījumā, vai nesaņemot atbildi noteiktajā termiņā.
 

Kravas nosūtītāji
, kas nodod bīstamās kravas pārvadāšanai Latvijas teritorijā, obligātā kārtībā apdrošina iespējamos zaudējumus, kas var rasties pārvadājot šīs kravas. 
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company