Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
Latvijas dzelzceļā no ārzemēm ienākošie vilcieni apstājas muitas noformēšanai un apskatei noteiktajās dzelzceļa kravu robežstacijās, atbilstoši stacijas darba tehnoloģiskajam procesam, kas ir saskaņots ar muitas institūciju.

Kravām, kas ierodas ar kravas vilcienu no ārzemēm ir jābūt deponējumu sarakstam (līdz robežlīgumu izmaiņu saskaņošanai ar kaimiņu dzelzceļiem un kravas nodošana tiek veikta pēc vilciena lapas, saskaņā ar dotajiem Nolīgumiem), pārvadājuma un citiem atbilstošajiem dokumentiem, kas tiek uzrādīti muitas iestādēm.

Kravas, kas tiek pārvietotas kravas vilcienos cauri Latvijas Republikas muitas robežai no to ierašanās brīža dzelzceļa kravu robežstacijās un līdz pilnīgam muitas noformējumam, atrodas muitas kontrolē.

Kravas pieņemšana un nodošana stacijās tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas noslēgtajiem līgumiem un robežlīgumiem.

Gadījumos, kas uzskaitīti zemāk, Latvijas dzelzceļš nepieņem kravu no kravu nododošā dzelzceļa:  ·          kravas stāvoklis un iesaiņojums nepieļauj turpmāku tās pārvadāšanu;·          šīs kravas ievešana un tranzīts ir Latvijā aizliegts;·          nosūtītāja ceļi vai nosūtītājs nav ievērojis īpašos nosacījumus, no kuriem ir atkarīga dotās kravas pieņemšana pārvadāšanai;·          krava ieradusies bez pārvadājuma dokumentiem vai arī ar nepilnīgiem dokumentiem, kas nepieļauj turpmāku kravas pārvadāšanu;·          citos gadījumos, kas paredzēti starptautiskajos nolīgumos.

Turklāt tiek sastādīts akts, kurā norādīts nepieņemšanas iemesls, pēc tam diennakts laikā no vagona ierašanās Latvijas dzelzceļā brīža, tas tiek atgriezts nododošajam dzelzceļam, sastādot aktu par nepieņemtajiem vagoniem.

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ ārzemju krava bez pārvadājuma dokumentiem tikusi pieņemta Latvijas dzelzceļā vai ir noildzināts diennakts kravas atgriešanas nododošajai pusei termiņš, nododošās stacijas amatpersonas sastāda komercaktu. Tādas kravas, atrodas atbildīgās stacijas uzglabāšanā. Iesniedzot muitas institūcijai muitas kontroles veikšanai nepieciešamos dokumentus mēneša laikā, šī krava tiek nosūtīta tālāk. Tādi dokumenti var būt telegramma, telekss un fakss no nosūtītāja stacijas, saņēmēja stacijas, kravas piederības noteikšana.
 
Dokumentu neiesniegšanas gadījumā, mēneša laikā dzelzceļš, ar muitas atļauju un kontroli, uzglabā kravu līdz muita ir izdarījusi lēmumu par doto kravu. Izdevumus par tādas kravas uzglabāšanu sedz kravas saņēmējs.
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company