Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäðåñ: Baznicas iela 39 - îôèñ 3,
Riga, LV-1010, Latvia

Òåëåôîí: (+371) 67114828

Ôàêñ: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
 

Ãîñóäàðñòâî

1

2

3

4

Ãîñóäàðñòâî

1

2

3

4

Ëàòâèÿ

+

+

+

 

Àâñòðèÿ

+

+

+

+

Àçåðáàéäæàí

+

     

Àëáàíèÿ

+

+

   

Àëæèð

+

     

Àðãåíòèíà

+

     

Àðìåíèÿ

+

     

Àôãàíèñòàí

+

     

Áåëîðóññèÿ

+

+

+

+

Áåëüãèÿ

+

+

+

+

Áîëãàðèÿ

+

+

+

+

Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà

+

 

+

 

Áðàçèëèÿ

+

     

Âåëèêîáðèòàíèÿ

+

+

+

+

Âåíãðèÿ

+

+

+

+

Ãåðìàíèÿ

+

+

+

+

Ãðåöèÿ

+

+

+

+*

Ãðóçèÿ

+

+

   

Äàíèÿ

+

+

+

+

ÅÝÑ

+

     

Èçðàèëü

+

+

   

Èíäîíåçèÿ

+

     

Èîðäàíèÿ

+

+

   

Èðàê

+

     

Èðàí

+

+

   

Èðëàíäèÿ

+

+

+

+

Èñïàíèÿ

+

+

+

+

Èòàëèÿ

+

+

+

+

Êàçàõñòàí

+

 

+

 

Êàíàäà

+

+

   

Êèïð

+

 

+

+*

Êîðåÿ

+

     

Êóâåéò

+

+

   

Ëèòâà

+

+

+

+

Ëþêñåìáóðã

+

+

+

+

Ìàêåäîíèÿ

+

+

   

Ìàëüòà

+

     

Ìàðîêêî

+

+

+

 

Ìîëäîâà

+

+

+

+

Íèäåðëàíäû

+

+

+

+

Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

+

     

Íîðâåãèÿ

+

+

+

+

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû

       

Ïîëüøà

+

+

+

+

Ïîðòóãàëèÿ

+

+

+

 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

+

+

+

+

Ðóìûíèÿ

+

+

+

+

Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ

+

     

Ñëîâàêèÿ

+

+

+

+*

Ñëîâåíèÿ

+

+

+

+*

ÑØÀ

+

     

Òóíèñ

+

+

+

 

Òóðöèÿ

+

+

+

+

Óçáåêèñòàí

+

 

+

+

Óêðàèíà

+

+

 

+

Óðóãâàé

+

     

Ôèëèïïèíû

+

     

Ôèíëÿíäèÿ

+

+

+

+

Ôðàíöèÿ

+

+

+

+

Õîðâàòèÿ

+

+

+

 

×åõèÿ

+

+

+

+

×èëè

+

+

   

Øâåéöàðèÿ

+

+

+

 

Øâåöèÿ

+

+

+

+

Ýñòîíèÿ

+

+

+

+

Þãîñëàâèÿ

+

 

+

 

 

    Â òàáëèöå îòìå÷åíû:
1 - ãîñóäàðñòâà, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê Êîíâåíöèè TIR è ñòàâøèå ÷ëåíàìè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àâòîïåðåâîç÷èêîâ;
2 - ãîñóäàðñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåæäóíàðîäíûå àâòîïåðåâîçêè â ðåæèìå TIR;
3 - ãîñóäàðñòâà, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê Êîíâåíöèè î Äîãîâîðå ïî ìåæäóíàðîäíûì àâòîïåðåâîçêàì (CMR);
4 - ãîñóäàðñòâà, ñ êîòîðûìè Ëàòâèÿ çàêëþ÷èëà ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå ñîãëàøåíèÿ îá àâòîìîáèëüíîì ñîîáùåíèè (èëè ñîãëàñîâàíû ïðîåêòû äîêóìåíòîâ)

Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company