Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäðåñ: Baznicas iela 39 - îôèñ 3,
Riga, LV-1010, Latvia

Òåëåôîí: (+371) 67114828

Ôàêñ: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
20-òè ôóòîâûé ñòàíäàðòíûé êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

20' = 6096 mm

7' 9.25" = 2370 mm

8' 6" = 2591 mm

Âíóòðåííèå

19' 5.75" = 5935 mm

7' 8" = 2335 mm

7' 9.75" = 2383 mm

Äâåðè

-

7' 8" = 2335 mm

7' 6.25" 2292 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

52910 lbs = 24000 kg

Òàðà

4585 lbs = 2080 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

48325 lbs = 21920 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

1197.25 cu.ft. = 34 cub.m


40-êà ôóòîâûé ñòàíäàðòíûé êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

9' 6" = 2895 mm

Âíóòðåííèå

39' 5.25" = 12022 mm

7' 5.625" = 2352 mm

7' 10.25" = 2395 mm

Äâåðè

-

7' 8.25" = 2343 mm

7' 5.75" 2280 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

67200 lbs = 30480 kg

Òàðà

8600 lbs = 3900 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

58600 lbs = 26580 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

2392 cu.ft. = 67.7 cub.m


40-êà ôóòîâûé high cube êîíòåéíåð (óâåëè÷åííîé âìåñòèìîñòè)

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

9' 6" = 2895 mm

Âíóòðåííèå

39' 5.25" = 12022 mm

7' 8.5" = 2352 mm

7' 8.5" = 2352 mm

Äâåðè

-

7' 5.75" = 2340 mm

8' 5.75" 2585 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

67200 lbs = 30480 kg

Òàðà

9150 lbs = 4150 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

58050 lbs = 26330 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

2697 cu.ft. = 76.4 cub.m


20-òè ôóòîâûé Open Top êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

20' = 6096 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

Âíóòðåííèå

19' 4.3" = 5902 mm

7' 4.1" = 2240 mm

7' 8.5" = 2352 mm

Äâåðè

-

7' 7.9" = 2335 mm

7' 4.1" = 2240 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

52910 lbs = 24000 kg

Òàðà

5380 lbs = 2440 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

475205 lbs = 21560 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

1133 cu.ft. = 32 cub.m


40-êà ôóòîâûé Open Top êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

Âíóòðåííèå

39' 5.2" = 12021 mm

7' 8.4" = 2350 mm

7' 7.7" = 2330 mm

Äâåðè

-

7' 8" = 2338 mm

7' 3.8" = 2234 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

79370 lbs = 36000 kg

Òàðà

9760 lbs = 4430 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

69600 lbs = 31570 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

2355 cu.ft. = 66.7 cub.m


20-òè ôóòîâûé ðåôðèæåðàòîðíûé êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

20' = 6096 mm

7' 9.25" = 2370 mm

8' 6" = 2591 mm

Âíóòðåííèå

5455 mm

2260 mm

2275 mm

Äâåðè

-

2237 mm

2260 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

27000 kg

Òàðà

3050 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

23950 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

28.0 cub.m


40-êà ôóòîâûé ðåôðèæåðàòîðíûé êîíòåéíåð

ðàçìåðû

äëèíà

øèðèíà

âûñîòà

Âíåøíèå

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

Âíóòðåííèå

11555 mm

2286 mm

2280 mm

Äâåðè

-

2285 mm

2245 mm

âåñ

 

Ìàêñ. Áðóòòî

67200 lbs = 30480 kg

Òàðà

4370 kg

Ìàêñ. çàãðóçêà

26110 kg

Ãðóçîâìåñòèìîñòü (îáú¸ì)

60.2 cub.m

Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company