Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäðåñ: Baznicas iela 39 - îôèñ 3,
Riga, LV-1010, Latvia

Òåëåôîí: (+371) 67114828

Ôàêñ: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
 
 

Òèï âàãîíà ×èñëî îñåé Âíóòðåííèå ãàáàðèòû âàãîíà
Äëèíà, m Øèðèíà, m Âûñîòà áîðòîâ Çàãðóçî÷íàÿ ïëîùàäü, m2
Ñòàëüíîé êîðïóñ 4 13,300 2,770 0,500 0,305 36,8
Ñòàëüíîé êîðïóñ 4 13,300 2,770 0,500 0,400 36,8


Òèï âàãîíà Çàãðóçêà, t Âåñ òàðû, t Äëèíà ñ áóôåðàìè, m Âåñ îñè, t
Ñòàëüíîé êîðïóñ 66,0 21,0 14,620 21,75
Ñòàëüíîé êîðïóñ 70,0 20,9 14,620 22,73
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company